Zur Geschichte

Z historie

ADRIA ist der älteste aktive Tamburizza-Verein Wiens und wurde am 3. Mai 1911 von Zuwanderern aus den K&K Kronländern Böhmen und Mähren gegründet. Neben dem Tamburizzaensemble gab es damals noch ein Blasorchester, ein Streichorchester, sowie Gesangs-, Theater- und Turngruppen.

ADRIA je nejstarší aktivní tamburašský spolek ve Vídni, který byl založen 3. května 1911 přistěhovalci z K&K korunních zemí Čech a Moravy. Kromě tamburašského souboru zde v té době působil také dechový a smyčcový orchestr, pěvecký, divadelní a gymnastický kroužek.

In den Kriegsjahren von 1939 bis 1945 wurde der Verein verboten und konnte erst 1947 wieder aktiv werden.

Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es in Wien sieben Tamburizza-Orchester, drei tschechische und vier österreichische, die bis Ende der sechziger Jahre gemeinsam große öffentliche Veranstaltungen zugute gaben. In den Jahren danach hörten die meisten Vereine aus Mangel an Nachwuchs auf und die noch aktiven Spieler schlossen sich dem Tamburizza-Verein ADRIA an.

Během válečných let 1939-1945 byl spolek zakázán a mohl znovu začít působit až v roce 1947.

Po druhé světové válce působilo ve Vídni sedm tamburašských orchestrů, tři české a čtyři rakouské, které až do konce 60. let 20. století společně pořádaly velká veřejná vystoupení. V následujících letech většina spolků pro nedostatek dorostu zanikla a hráči, kteří byli stále aktivní, se připojili k tamburášskému spolku ADRIA.

Unsere Instrumente sind historische Originale des Systems Farkaš, aus den Jahren 1911-1935. Ebenso ist das handgeschriebene Notenmaterial aus den Gründungsjahren zum Großteil im Original erhalten. Das Repertoire reicht von Polkas, Märschen und Walzern über Konzertstücke bis zu Operetten- und Opernpotpourris aus dem deutschsprachigen und slawischen Raum.

Naše nástroje jsou historickými originály Farkašova systému z let 1911-1935 a většina ručně psaných notových záznamů z doby založení se dochovala v původní podobě. Repertoár sahá od polek, pochodů a valčíků až po koncertní skladby a operetní a operní potpourris z německy mluvících a slovanských oblastí.

Ab dem Jahr 2002 wurden vermehrt Stücke aus den Bereichen Unterhaltungsmusik, Swing und Jazz ins Repertoire aufgenommen. Diese Bearbeitungen und Arrangements wurden den aktuellen Ensemble-Verhältnissen angepasst.

Tamburizza ADRIA ist bestrebt, seinen eigenen Stil weiterhin aufrecht zu erhalten und die Musik in traditioneller, konzertanter Weise auf historischen Instrumenten zu pflegen.

Od roku 2002 byly do repertoáru stále častěji zařazovány skladby z oblasti lehké hudby, swingu a jazzu. Tyto úpravy a uspořádání byly přizpůsobeny aktuálním podmínkám souboru.

Tamburáši sboru ADRIA se snaží udržovat svůj vlastní styl a pěstovat hudbu na historické nástroje tradičním, koncertním způsobem .